Giới thiệu sản phẩm

Theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ, mọi chủ xe cơ giới cần phải tham gia bảo hiểm Trách nhiệm dân sự bắt buộc khi tham gia giao thông và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng bảo hiểm

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông và hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các điểm loại trừ chính

Chi tiết về điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ chi tiết, vui lòng tìm hiểu tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ ban hành và Thông tư 04/2021/TT-BTC do bộ Tài chính ban hành

* Chi tiết các điểm loại trừ được quy định tại Quy tắc bảo hiểm do PVI ban hành (XEM NGAY).

Các gói quyền lợi

Các gói quyền lợi Xe không kinh doanh Xe kinh doanh
Loại xe dưới 6 chỗ ngồi 480.700đ 831.600đ
Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi 873.400
Mức trách nhiệm

150.000.000đ/người/vụ

+ 100.000.000đ/ Vụ tai nạn (đối với tài sản)

150.000.000đ/người/vụ

+ 100.000.000đ/ Vụ tai nạn (đối với tài sản)

Tải quy tắc bảo hiểm áp dụng

Theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/01/2021 và Thông tư số 04/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài Chính ngày 15/01/2021

Messenger